Algemene Voorwaarden

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van Robby Fish BV in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Robby Fish BV aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Robby Fish BV langs elektronische weg heeft aanvaard.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Robby Fish BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.3 Robby Fish BV treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

2.4 Robby Fish BV kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Robby Fish BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

2.5 Het staat Robby Fish BV vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Robby Fish BV en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Robby Fish BV een bestelling of aanvraag weigert, deelt Robby Fish BV dit onmiddellijk mee aan de consument.

 

 1. HET AANBOD

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Robby Fish BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Robby Fish BV niet.

3.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief BTW;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

 1. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

4.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.

4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een magazine/flyer/nieuwsbrief of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt, het eindtotaal is bepalend.

 

 1. BETALING

5.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

 • directe online betaling

Robby Fish BV kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.2 In het geval dat met Robby Fish BV een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Robby Fish BV is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

5.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Robby Fish BV als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling is Robby Fish BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 5.4 daaronder begrepen.

 

 1. LEVERING

6.1 Robby Fish BV verzendt, (zelf dan wel) via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 werkdagen vanaf de besteldatum. (naar een adres in België)

6.2 Als een levering niet, of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk per mail bericht.

6.3 Robby Fish BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

 1. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

7.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien aan de verpakking gebreken werden vastgesteld, dan dient de klant hiervan onmiddellijk foto's te maken en deze naar ROBBY FISH BV door te mailen: [email protected]. Dan wacht de klant op feedback van ROBBY FISH BV en zullen verdere stappen ondernomen worden.

7.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het artikel via de retourbon op de website retourneren en krijgt dan zijn geld terug als het product zich nog in nieuwe staat bevindt.

7.3 Indien de consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Robby Fish BV zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.

7.4 Ruilen is niet mogelijk.

 

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De artikelen blijven eigendom van Robby Fish BV tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

8.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Robby Fish BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Robby Fish BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Robby Fish BV.

9.3 Indien Robby Fish BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Robby Fish BV aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

9.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Robby Fish BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

9.6 De consument is gehouden Robby Fish BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Robby Fish BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

9.7 Het is mogelijk dat Robby Fish BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Robby Fish BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

 1. OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht is Robby Fish BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer pandemie, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met  betrekking tot de internetsite berusten bij Robby Fish BV, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiders producten, of andere  voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

 

 1. PRIVACY

12.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Robby Fish BV zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Robby Fish BV gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Robby Fish BV worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

12.3 Robby Fish BV zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

13.1 Robby Fish BV accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Robby Fish BV is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

 1. GESCHILLEN

15.1 Het e-mailadres van de klantenservice is [email protected]. Klachten worden doorgaans binnen 10 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

15.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn: Consumenten Ombudsdienst, Koning Albert II-laan – 1000 Brussel – www.consumentenombudsdienst.be, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

 1. BEDRIJFSINFORMATIE EN KLANTENDIENST

Robby Fish BV is gevestigd te Fortbaan 68, 2160 Wommelgem en geregistreerd in de KBO onder nummer: BE 0807 826 292. RPR Antwerpen.

De klantendienst is bereikbaar op het nummer: +32/3 366 45 65 of per mail via: [email protected].

Van dinsdag tem vrijdag van 9u – 18u en op zaterdag van 9u tem 17u. Gesloten op zondag, maandag en feestdagen.

 

Laatste aanpassing: 10/2021

* We'll never share your email with anyone else.
Contact
We helpen je graag. Contacteer ons.
<
iDEAL PayPal MasterCard Visa Bancontact SOFORT Banking Visa Electron Maestro Belfius American Express KBC Giropay Cartes Bancaires EPS
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...